2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Ίδρυση Ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.) – Ετερόρρυθμης εταιρίας (Ε.Ε.) 
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

 

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), που δραστηριοποιείται στο ΓΕΜΗ, αναλαμβάνει την διαδικασία σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ) και της Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΕΕ). Η ΥΜΣ εκδίδει το ΑΦΜ και τον κλειδαριθμό για το σύστημα ταξιδίων (taxis) της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΟΕ είναι τα εξής:

 1. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Ωστόσο, προτείνεται η σύνταξη καταστατικού από έναν δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.
 2. Δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για την ίδρυση μιας ΟΕ.
 3. Οι εταίροι της ΟΕ φέρουν προσωπική ευθύνη με την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
 

 

 

     
     
 

Διαδικασία για την έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) ή Εταιρείας Ευθύνης Περιορισμένης (ΕΕ):

Βασικά δικαιολογητικά για τη σύσταση της ΟΕ-ΕΕ:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος: Έντυπο με ιδρυτή Φυσικό πρόσωπο, Έντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο.
 • Καταστατικό σύστασης σε πρωτότυπη και υπογεγραμμένη μορφή, σύμφωνα με το πρότυπο καταστατικό ΟΕ και Πρότυπο καταστατικό ΕΕ που προβλέπεται από το ΓΕΜΗ.
 • Δύο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ-ΕΕ, εντυπογραφημένα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 • Αποδεικτικό έδρας: Μισθωτήριο συμβόλαιο στο ΑΦΜ του εκπροσώπου, αναρτημένο στο ταξίδιο.
 • Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου απαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.
 • Το νέο έντυπο έναρξης εργασιών Δ211.
 • Βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ.


Επιπλέον δικαιολογητικά που ενδέχεται να απαιτούνται:

 • Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ.
 • Πτυχίο ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αν απαιτείται για το συγκεκριμένο επάγγελμα).
 • Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος και Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από τον Δήμο (κυρίως για επαγγέλματα όπως κυλικεία, φούρνοι, εστιατόρια, κομμωτήρια κ.λπ.).
 • Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή).
 • Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραπάνω λίστα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το νομοθέτη.

 

 

 

Σύσταση ΟΕ-ΕΕ – (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) υπεύθυνη για τη σύσταση εταιριών, είτε αυτές είναι Ομόρρυθμες είτε Ετερόρρυθμες, μέσω του Γενικού Μητρώου Εταιριών (ΓΕΜΗ), ελέγχει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα έγγραφα για να εξασφαλίσει την πληρότητα των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Σε περίπτωση που λείπει κάποιο έγγραφο, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για να το προσκομίσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στην περίπτωση που η εταιρία προκύπτει από τη μετατροπή μιας υφιστάμενης εταιρίας, η διαδικασία δεν υπόκειται στον έλεγχο της ΥΜΣ.

Στη διαδικασία σύστασης (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας), δεν πραγματοποιείται έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής των εταίρων στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να επιλύσουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό φορέα που τους αφορούν. Επιπλέον, η ενημέρωση του ΕΦΚΑ για την ίδρυση της νέας εταιρίας είναι υποχρέωση που ανήκει στους ίδιους τους εταίρους.

Εναλλακτικά, η διαδικασία σύστασης (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας) μπορεί να εκτελεστεί μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), εξαλείφοντας την ανάγκη επίσκεψης σε δημόσιες υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό.

 

 

 

     
     
 

Ίδρυση ΟΕ-ΕΕ μέσω e-ΥΜΣ στο ΓΕΜΗ (ηλεκτρονικά):

Η ίδρυση της εταιρίας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας από τους ίδιους ιδρυτές, χρησιμοποιώντας την ειδική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://eyms.businessportal.gr.

Καθώς δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πρωτότυπου καταστατικού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα προκαθορισμένο πρότυπο καταστατικού που θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας με τα απαιτούμενα στοιχεία. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη διαθεσιμότητα της επωνυμίας της εταιρίας, θα γίνει διαθέσιμο το καταστατικό.

Το κόστος για την ίδρυση της επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την ίδρυση με τον κλασικό τρόπο, καθώς δεν απαιτείται το παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές της επιχείρησης. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η εταιρία θα πρέπει να συσταθεί με τις κλασικές υπηρεσίες μιας στάσης των Επιμελητηρίων.

Αφού η αίτηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΓΕΜΗ:

 • Χορηγεί έναν αριθμό ΓΕΜΗ και έναν Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) για την ίδρυση της εταιρίας.
 • Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο και την μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.
 • Εκδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
 • Παρέχει τα στοιχεία της εταιρίας στο TAXIS μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, προκειμένου να λάβει η εταιρία ΑΦΜ και κλειδάριθμο.
 • Κάνει ανακοίνωση για την ίδρυση της εταιρίας.