2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Σύσταση ΙΚΕ – Διαδικασία ίδρυσης 
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μια νέα εταιρική μορφή με νομική προσωπικότητα και εμπορική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι ο σκοπός της δεν είναι απαραίτητα εμπορικός. Σύμφωνα με αυτήν, η εταιρεία φέρει αποκλειστικά τις υποχρεώσεις της, χωρίς να επηρεάζονται οι εταίροι ατομικά. Επίσης, η ΙΚΕ μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους εταίρους ή να είναι μονοπρόσωπη.

Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, και μπορεί ακόμη και να είναι μηδενικό. Οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.


Δικαιολογητικά για τη σύσταση ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας):

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση προς το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) βάσει παραρτήματος: Έντυπο με ιδρυτή φυσικό πρόσωπο, Έντυπο με ιδρυτή νομικό πρόσωπο.
 • Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο (Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ σύμφωνα με το ΓΕΜΗ).
 • Δύο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 • Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας.
 • Αποδεικτικό έδρας: Μισθωτήριο συμβόλαιο στο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) του εκπροσώπου, αναρτημένο στο ταξίς.
 • Το νέο έντυπο έναρξης εργασιών Δ211.
 

 

 

     
     
 

Καταστατικό ΙΚΕ.  Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε:

 • Για να ξεκινήσουν τη διαδικασία ίδρυσης μιας ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκπονήσουν το καταστατικό της. Το καταστατικό μπορεί να προκύψει από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο. Συνήθως, ο δικηγόρος συντάσσει το καταστατικό, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις ανάγκες της νεοσύστατης εταιρείας ΙΚΕ.

  Η ΙΚΕ έχει ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1€. Για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ, πρέπει να υπολογιστούν ακριβώς τα αρχικά έξοδα και οι πρώτες επενδύσεις της εταιρείας, καθώς δεν επιβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, αλλά μόνο σε περίπτωση αύξησής του στο μέλλον.


Σύσταση ΙΚΕ – Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ:

 • Η ΥΜΣ επιβλέπει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα παραδοθέντα έγγραφα για να ελέγξει την πληρότητα των στοιχείων τους για την ίδρυση της ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας). Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, καθορίζεται προθεσμία για την υποβολή του. Παρατίθεται, όμως, ότι όταν η ΙΚΕ δημιουργείται μετατρέποντας μια άλλη εταιρεία, η διαδικασία δεν ακολουθείται μέσω της ΥΜΣ.

  Οι προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) δεν ελέγχονται κατά τη διαδικασία ίδρυσης της ΙΚΕ. Ωστόσο, οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να διορθώσουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό φορέα τους. Επιπλέον, είναι αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για την ίδρυση της νέας εταιρείας.

  Για την ίδρυση της ΙΚΕ, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), εξαλείφοντας την ανάγκη για παραμονή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

 

 

Σύσταση ΙΚΕ μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) του ΓΕΜΗ

Η ίδρυση μιας εταιρείας πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας από τους ιδρυτές της, χρησιμοποιώντας την ειδική πλατφόρμα που παρέχει ο ΓΕΜΗ στην ιστοσελίδα https://eyms.businessportal.gr. Αυτό ισχύει για την ίδρυση μιας ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας).

Λόγω των ηλεκτρονικών διαδικασιών, δεν υπάρχει ανάγκη να αναρτηθεί άλλο καταστατικό. Αντ' αυτού, οι ιδρυτές καταχωρούν ένα πρότυπο καταστατικό, το οποίο συμπληρώνεται με τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος για τη διαθεσιμότητα του επωνύμου της εταιρείας.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ίδρυσης εταιρείας είναι το χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την ίδρυση με τον κλασικό τρόπο, καθώς δεν απαιτείται παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά από τους ιδρυτές της εταιρείας. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η διαδικασία ίδρυσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω των κλασικών Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η αίτηση, το σύστημα της e-ΥΜΣ παρέχει:

 • Αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) για την έναρξη της εταιρείας.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού Φακέλου και Μερίδας για την εταιρεία στο ΓΕΜΗ.
 • Χορήγηση κωδικών πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
 • Διαβίβαση στο TAXIS των στοιχείων μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, προκειμένου η εταιρεία να λάβει ΑΦΜ και κλειδάριθμο.
 • Ανακοίνωση για την ίδρυση της εταιρείας.